This is an example of a HTML caption with a link.

Statut i sprawozdania

S T A T U T

WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych zadaniach.

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków.

Działalność obejmuje zadania publiczne w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 5. promocji i organizacji wolontariatu;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Działalność statutowa organizacji może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku

do działalności pożytku publicznego.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami organizacja przeznacza na działalność statutową.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników etatowych jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności osobie fizycznej lub prawnej.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: „Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Zarząd w Poznaniu”.

Cele Stowarzyszenia

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom i rodzinom.
 2. Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.
 3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego.
 2. Udostępnianie materiałów informacyjnych i najnowszej literatury poświęconej chorobie Alzheimera.
 3. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla chorych oraz opiekunów i ich rodzin.
 4. Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów.
 5. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia.
 6. Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
 7. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów.
 8. Udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat choroby Alzheimera.
 9. Przygotowywanie i realizowanie projektów, których celem jest poprawa jakości życia chorych oraz ich opiekunów i rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera.
 10. Organizowanie badań pamięci dla wszystkich chętnych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej

Polskiej oraz cudzoziemiec, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się przestrzegać postanowienia Statutu i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do Władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa we wszystkich zebraniach i zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz naradach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego lub organizacyjnego wspierania działalności Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego będącego osobą prawną reprezentuje wobec Stowarzyszenia upoważniony przedstawiciel.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkowie wspierający mają prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty wobec Władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

2. Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu,
 3. regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, któremu Walne Zgromadzenie nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku wieloletniej wszechstronnej działalności dla opieki nad chorymi z chorobą Alzheimera lub badań naukowych na tym polu.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. Honorowym członkom Stowarzyszenia przysługują prawa określone w § 15 ust 1 oraz obowiązki określone w § 15 ust.2, pkt. c.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 4. pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie,
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 18

 1. Dobrowolne wystąpienie członka może nastąpić w formie pisemnej na podstawie listu, 

e-maila, faksu i w formie ustnej: osobiście lub telefonicznie. 

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia, nie przestrzega uchwał i regulaminów władz lub zalega w opłacaniu składek pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie, gdy członek narusza postanowienia Statutu lub dobre imię Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.
  1. Kadencja wszystkich Władz trwa trzy lata.
  2. Wybór Władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
  3. Na wniosek poparty większością głosów zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
  4. Uchwały Władz Stowarzyszenia, jeśli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ½ ogólnej liczby uprawnionych członków.

  1. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zgromadzenie po upływie ½ godziny

od terminu pierwszego. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

  1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji skład osobowy jest uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających, jeśli liczba członków tych władz jest mniejsza niż przewiduje Statut.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne, to ostatnie zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek podpisany, przez co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku. 
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia i propozycjach porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków w formie pisemnej za pomocą listu, e-maila lub w inny skuteczny sposób na 14 dni przed terminem.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego,

 1. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych

i zagranicznych,

 1. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na uzasadniony szczegółowo wniosek Zarządu,
 2. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu,
 4. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie uchwał Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

§ 22

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 3-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których Zarząd wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Członków.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
  4. przyjmowanie członków, skreślanie i wykluczanie ze Stowarzyszenia,
  5. pobieranie i właściwy nadzór nad ewidencjonowaniem i wykorzystaniem dotacji, darowizn oraz składek członkowskich,
  6. prowadzenie działalności gospodarczej,
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał

o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

  1. nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją prac naukowych i programów dotowanych z funduszu Stowarzyszenia i bezpośrednio związanych z realizacją zadań statutowych,
  2. uchwalanie składek członkowskich.
   1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
   2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
   3. Członkowie Zarządu składają oświadczenie, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi czterech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Członków.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo jednorazowego w okresie kadencji angażowania Biegłego Rewidenta za wynagrodzeniem na koszt Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie, że:
 1. nie są członkami organu zarządzającego ani pozostają z nimi w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

Sąd Koleżeński rozpatruje spory między członkami Stowarzyszenia wynikłe w obrębie i zakresie działalności Stowarzyszenia.

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Członka.
 2. Poza rozpatrywaniem sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia wynikłymi w jego obrębie i zakresie działalności Sąd Koleżeński rozpatruje także sprawy członków, których postępowanie jest sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi, etyką zawodową albo przynosi szkodę Stowarzyszeniu.
 3. W związku z wszczęciem postępowania przed Sądem Koleżeńskim sąd ten może postanowić zawieszenie we wszystkich lub w niektórych prawach członka, bądź w prawie pełnienia określonych funkcji we Władzach Stowarzyszenia. Zawieszenie trwa do chwili zakończenia postępowania, chyba, że zostanie przez Sąd uchylone. 
 4. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • usunięcie ze Stowarzyszenia.
 1. W razie sporu między członkami Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może poprzestać

na rozstrzygnięciu sporu bez wymierzania kary.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 • wpływy ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki i wpływy z ofiarności publicznej,
 • wpływy z działalności gospodarczej,
 • inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

2. Fundusze Stowarzyszenia wraz z wpływami wynikającymi z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

3. Z funduszy Stowarzyszenia mogą być finansowane badania, programy naukowe ściśle związane z chorobą Alzheimera.

§ 27

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa i Członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 28

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 1. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 1. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia;
 2. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 30

Uchwalając likwidację Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może wskazać organizacje lub instytucje społeczne na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia.

 

Statut uchwalono dnia 29.01.1999 roku.

Statut zmieniono dnia 29.10.2003 r., 26.01.2005 r., 09.03.2011 r., 23.04.2014 r.,18.04.2018r., 04.01.2019 r. i 18.06.2019 r.

 

 

UMP 02-12.2016 Sprawozdanie końcowe_Godne życie osób cierpiących na chorobę Alzheimera

 

UMP 02-12.2016 Sprawozdanie końcowe_Razem nie damy się chorobie Alzheimera

 

UMP 01-12.2016 Sprawozdanie końcowe_Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów

 

WUW 2016_Sprawozdanie końcowe_Razem nie damy się chorobie Alzheimera!

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress